Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zápis detí do materskej školy

 03.05.2023

               

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta  je predprimárne vzdelávanie povinné.
Žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2023/2024 sa budú prijímať u riaditeľky MŠ v termíne

od 2. mája do 31. mája

Na zápis prichádza rodič spolu s dieťaťom.

Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní; v prípade, že týmto dieťaťom bude dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2023 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2023 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní postupuje nasledovne:

  1. dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2023 
  2. dieťa ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe: informovaného súhlasu zákonného zástupcu o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (podpísané oboma rodičmi), písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
  3. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu (od 3 rokov),
  4. deti vo veku od 3 rokov,
  5. výnimočne deti mladšie ako 3 roky, ak bude voľná kapacita a dieťa ma zvládnuté hygienické a sebaobslužné návyky.

Pred nástupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické a sebaobslužné návyky (dieťa musí byť odplienkované, vedieť používať toaletu a toaletný papier, umyť si ruky, samostatne  jesť lyžicou, piť zo šálky, nepoužívať cumlík a fľašu s cumlíkom v MŠ, obliekať sa s pomocou).


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >