English
Zmenšiť textZväčšiť text

Rokovací poriadok OZ

Rokovací poriadok
Obecného zastupiteľstva v Sliepkovciach

§ 1 Úvodné ustanovenia

(1) Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Sliepkovciach upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania obecného zastupiteľstva, jeho uznášania sa a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh obecnej samosprávy.

(2) Obecné zastupiteľstvo vo svojej rozhodovacej činnosti vychádza zo zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len zákona o obecnom zriadení) a z ostatných zákonov právne regulujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej samospráve.

(3) O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania a svojich vnútorných veciach rozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa zákona o obecnom zriadení, resp. podľa rozhodnutia na zasadnutí obecného zastupiteľstva tak, že dáva o nich hlasovať.

§ 2 Základné úlohy obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce v počte 7 členov.

(2) Obecnému zastupiteľstvu v Sliepkovciach patria funkcie spojené s výkonom vyhradenej pôsobnosti a právomoci podľa zákona o obecnom zriadení, Štatútu Obce Sliepkovce a iných interných vnútorných noriem obce schválených obecným zastupiteľstvom.

(3) Obecné zastupiteľstvo v Sliepkovciach prerokúva  a  rozhoduje aj o ďalších dôležitých otázkach obecného prípadne regionálneho významu,  ktoré  upravujú  osobitné  zákony,  ak to vyžaduje právny záujem orgánov obecnej samosprávy alebo občanov obce Sliepkovce.

(4) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie aj o ďalších otázkach, ktoré nepatria do jeho vyhradenej pôsobnosti, bez ohľadu na rozdelenie pôsobnosti stanovené organizačným poriadkom, resp. inými vnútro organizačnými normami obce Sliepkovciach

§ 3 Základné úlohy starostu obce

(1)    Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorý je volený na 4-ročné funkčné obdobie na plný pracovný úväzok.

(2)    Starosta:

a)      zvoláva a vedie zasadnutia Obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia

b)      vykonáva obecnú správu

c)       zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám

d)      rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom

obce vyhradené Obecnému zastupiteľstvu.

§4 Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva

(1)   Prvé  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva   po   voľbách  do  orgánov  samosprávy zvolá starosta,  zvolený  v predchádzajúcom volebnom  období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dni od vykonania volieb.

(2)   Prvé  zasadnutie  podľa  zákona  o obecnom zriadení  otvorí a vedie až do zloženia sľubu novozvoleného starostu doterajší starosta. Počas rokovania  používa obecné insígnie. Oboznámi prítomných  s  návrhom  programu a oznámi, či je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Taktiež určí zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice. Potom vyzve predsedu   miestnej  volebnej   komisie,  aby  informoval  prítomných  o výsledku  volieb  do obecného zastupiteľstva.

(3)   Po  informácií o výsledku  volieb  skladá ako  prvý sľub novozvolený starosta, po zložení sľubu preberie  od  doterajšieho  starostu  insígnie  a ujíma  sa  ďalšieho  vedenia  zasadnutia obecného zastupiteľstva.  Novozvolení   poslanci  skladajú  sľub  už  do  rúk  novozvoleného starostu obce.

(4)   Poslanci  skladajú sľub podpisom pod  text  sľubu,  ktorý  je  napísaný na osobitnom liste a  pod ktorým je uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí.

(5)  Odmietnutie sľubu,  zloženie  sľubu s výhradou alebo vzdanie  sa mandátu znamená zánik mandátu poslanca aj starostu.

(6)   Po  vykonaní  sľubu  novozvolený  starosta  prednesie  príhovor.  Po  skončení  príhovoru predloží  návrh  na  voľbu  mandátovej,  volebnej a návrhovej komisie, návrh na voľbu svojho zástupcu,  návrh  na  zriadenie  obecnej  rady  a  voľbu  jej  členov, návrh na zriadenie komisií a voľbu ich predsedov, prípadne ďalších členov komisií.

(7)   Do   návrhu  uznesenia   sa  zahrnie  plat  starostu  obce,  odmeny   poslancom   obecného zastupiteľstva, prípadne predsedom komisií.

§ 5 Príprava rokovania obecného zastupiteľstva

(1)   Prípravu   rokovania  obecného   zastupiteľstva    organizuje  starosta  v  súčinnosti  so starostom, poslancami a ďalšími orgánmi zriadenými obecným zastupiteľstvom,  ako aj so záujmovými združeniami občanov.

(2)   Pripravovať    zasadnutia   obecného  zastupiteľstva    začína  starosta,  podľa   plánu najmenej  5 dní   pred  vymedzeným  termínom  zasadnutia   obecného   zastupiteľstva  a určí: miesto,  čas  a program  rokovania,   spôsob   prípravy   materiálov  a  zodpovednosť  za  ich  vypracovanie prípadne vyžiadanie stanoviska alebo odbornej expertízy od príslušného orgánu.

(3)  Materiály  určené  na  rokovanie  obecného  zastupiteľstva sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby   umožnili  prijať   podľa   povahy  veci  uznesenie  obecného   zastupiteľstva,   resp. nariadenie obce. Obsahujú najmä: názov materiálu, návrh na uznesenie, dôvodovú správu. Ak je na programe rokovania prejednanie  nariadenia obce, predloží sa jeho úplné znenie, vrátane osobitne zdôvodnených podmienok účinnosti, dôvodov a dopadov na situáciu v obci.

(4)   Spracovateľ   materiálu  zodpovedá  za  to,  že  jeho obsah,  vrátane  návrhu na uznesenie a znenie nariadenia obce je v súlade s  ústavou,  zákonmi  a  všeobecne  záväznými  právnymi predpismi.

(5)  Materiály, resp. odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva zabezpečujú pracovníci obecného úradu a predkladajú ich starostovi  na zaujatie stanoviska.

§ 6 Právomoc zástupcu starostu obce v čase dlhodobejšej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie starostu obce

(1)    Podľa  zákona  o  obecnom   zriadení   zastupuje   starostu   počas   neprítomnosti   alebo nespôsobilosti    na   výkon   funkcie   jeho   zástupca,  menovaný starostom  z poslancov spravidla na celé funkčné obdobie.

(2)   V   čase   zastupovania   vedie   aj   zasadnutia   obecného   zastupiteľstva  a  v spolupráci  s pracovníkmi obecného úradu  a  zriadenými  komisiami  obecného  zastupiteľstva pripravuje materiály   na  zasadnutie   obecného  zastupiteľstva   a  vybavuje  bežnú  agendu  adresovanú starostovi obce, resp. tú, ktorú vybavuje starosta obce.

(3)   Zástupcovi   starostu,   ktorý  plní  úlohy  starostu  patrí   plat  podľa  osobitného  zákona  (§ 13b ods. 6 zákona o obecnom zriadení).

(4) Zástupcu starostu odvoláva starosta obce.

§ 7  Program rokovania obecného zastupiteľstva

(1)   Návrh  programu  rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň 3 dni pred zasadnutím   obecného   zastupiteľstva  alebo,  ak  ide  o  mimoriadne  zasadnutie,  aspoň   24 hodín pred jeho konaním.

(2)   Rokovania  obecného  zastupiteľstva  sú  zásadne  verejné, okrem tých rokovaní, ktoré sú vyhlásené   za   neverejné,  ak  sú   ich  predmetom   informácie  alebo  veci  chránené   podľa osobitných zákonov (§ 12 ods. 4.  zákona o obecnom  zriadení  v  platnom  znení).  V  prípade prerokúvania   vecí,  ktoré  majú  byť   predmetom  utajovania  v  štátnom  záujme  sa  obecné zastupiteľstvo  môže na  návrh starostu obce uzniesť na tom, že celé zasadnutie alebo len jeho časť je neverejná. O tomto návrhu sa rozhoduje bez diskusie. Rokovania Obecného zastupiteľstva sa uskutočňujú výlučne na území obce.

(3)  Prvým  bodom  rokovania  obecného  zastupiteľstva  je  kontrola  plnenia  uznesení a úloh z nich vyplývajúcich  a  odpovede na  dopyty  poslancov  z  predchádzajúceho  rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.

(4)  Ostatné  body  programu a ich  poradie  predloží  starosta  na základe vlastnej úvahy o ich dôležitosti a odporúčaní jednotlivých poslancov.

(5)  Rôzne  žiadosti   občanov  a  iných  subjektov,  návrhy,  ktoré  majú  byť  prerokované  na zasadnutí  obecného  zastupiteľstva,  musia byť  doručené  na  obecný úrad a zaprotokolované v  registratúrnom  denníku   najneskôr  7  dní   pred  plánovaným  zasadnutím   zastupiteľstva. V prípade neskoršieho doručenia môžu byť prejednané až na najbližšom ďalšom zasadnutí. Ak však starosta obce uzná za vhodné alebo nevyhnutné prejednať takúto žiadosť alebo návrh aj bez dodržania  stanovenej  lehoty,  navrhne  pri  schvaľovaní  programu  túto  zaradiť  do programu samostatne.

(6)  Súčasne  s  návrhom  bodu  programu    uvedeného   v pozvánke  musia   byť   poslancom obecného zastupiteľstva doručené  aj prípadné písomné materiály,  ktoré sa budú po  zaradení do programu prerokovávať.

(7)  Návrh  na  uznesenie  predkladá   návrhová  komisia  zložená  z poslancov  zastupiteľstva a musí obsahovo zodpovedať výsledkom rokovania.

(8)   Pokiaľ  povaha  uznesenia  obecného zastupiteľstva   alebo   iné   skutočnosti   vyžadujú, aby obecné zastupiteľstvo hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, určí toto poradie starosta.

(9)  Uznesenie  je  prijaté, ak  za  návrh  hlasuje  nadpolovičná väčšina prítomných poslancov obecného   zastupiteľstva. Uznesenie   podpisuje   starosta   obce   a overovatelia    zápisnice najneskôr do 10 kalendárnych dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

(8) Obecné zastupiteľstvo môže uznesením svoje rokovanie prerušiť, pričom uznesenie musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať.

(11)   Po  vyčerpaní všetkých  bodov  programu  rokovania  obecného zastupiteľstva  starosta zasadnutie ukončí.

§ 8 Zasadnutia obecného zastupiteľstva

(1)    Rokovanie   obecného   zastupiteľstva   sa   uskutočňuje  na   riadnom  zasadnutí  podľa plánu práce  a   zasadnutí   obecného   zastupiteľstva   najmenej raz  za  3 mesiace,   ktoré  si zastupiteľstvo schváli   na januárovom zasadnutí na celý kalendárny rok.

(2) Rokovanie sa môže uskutočniť aj na mimoriadnom zasadnutí, ktoré je možné zvolať neplánovane v mimoriadnych situáciách dôležitých pre život v obci.

(3) Mimoriadne rokovanie môže byť zvolané na požiadanie aspoň tretiny poslancov do 10 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, ak žiadosť neobsahuje iný termín. Návrh programu takéhoto mimoriadneho zasadnutia musí byť zverejnený aspoň 24 hodín pred jeho konaním.

(4)  Obecné  zastupiteľstvo  rokuje vždy  v  zbore.  Spôsobilé  rokovať  a  uznášať sa je vtedy,  ak je prítomná nadpolovičná väčšina  všetkých  poslancov. Ak  obecné  zastupiteľstvo  nie  je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

(5)  Rokovania vedie starosta obce,  v jeho neprítomnosti zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom (ďalej len predsedajúci).

(6)  Predsedajúci  otvorí  rokovanie  v určenú   hodinu,   najneskôr  však v  čase,  keď je podľa prezencie  prítomná  zákonom  stanovená  väčšina  všetkých  poslancov  obce ( 7 poslancov ). V prípade, že  sa  nezíde  dostatočný  počet  poslancov  do  pol  hodiny  po  čase  určenom  na začiatok rokovania,  alebo ak klesne počet poslancov počas rokovania pod stanovenú hranicu, zvolá  starosta do  14  dní  nové  zasadnutie  na  prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu.

(7)  Neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva sa ospravedlňuje  vopred starostovi.  Dôvod neúčasti sa vyznačí v prezenčnej listine.

(8)  V  úvode  starosta  oznámi  počet  prítomných  poslancov, predloží na schválenie program rokovania, návrh na voľbu návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

(9)  Starosta vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným programom.

(10)  Ak je potrebné k prerokúvanej problematike predložiť stanovisko niektorého zriadeného poradného orgánu obecného zastupiteľstva, zastupiteľstvo vypočuje vždy toto stanovisko pred prijatím  rozhodnutia  vo  veci, pre  ktorú sa poradný orgán zriadil. O odborných stanoviskách vo veciach   patriacich   obecnému   úradu    požiada    konkrétneho pracovníka,  ktorému prerokovávaná problematika patrí do náplne práce.

(11)  Správy,  návrhy  a ostatné  veci,  ktoré  sú   zaradené   do   programu  rokovania,  uvedie spravidla   starosta  a  potom  odovzdá   slovo  poslancovi  alebo zodpovednému pracovníkovi, hlavnému kontrolórovi a pod.

(12)  Do diskusie sa  hlásia  poslanci  a ostatní  členovia  podľa  dohody,  buď  písomne  alebo zdvihnutím  ruky,  starosta  udeľuje  slovo  najprv  poslancom v poradí, v akom sa do diskusie prihlásili, a po nich  ostatným  účastníkom  rokovania.  O  tom,  komu  sa  slovo  na  rokovaní neudelí, rozhodujú poslanci hlasovaním.  Ak  na  rokovaní požiada o slovo prítomný poslanec NR  SR, zástupca  vlád  alebo predstaviteľ štátnej správy,  predsedajúci  mu  slovo  udelí  bez hlasovania poslancov. Ak starosta obce odmietne dať hlasovať k návrhu programu zasadnutia alebo  pri  hlasovaní  o  návrhu   neudelí   slovo  prihlásenému  poslancovi, stratí   právo  viesť zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

(13)   Na   vyslovenie   názorov,   pripomienok  k   prerokúvaným  veciam  a   iných   vecných požiadaviek    prítomných   obyvateľov   obce  je  vymedzený  priestor  v  rámci   rokovania v samostatnom bode  programu:  “Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov  obce”.  Jednotlivé  vystúpenia  obyvateľov obce sú umožnené v trvaní maximálne piatich minút.

(14)  Účastníci  sa  môžu  hlásiť  o  slovo už pred začatím rokovania alebo počas rokovania do doby, kým poslanci nerozhodli o ukončení diskusie.  Obecné  zastupiteľstvo  sa môže uzniesť, že  prihlásený do   diskusie  nemôže   hovoriť  v  tej   istej  veci  dvakrát,  prípadne  limitovať dĺžku vystúpenia.

(15)  Účastníci nesmú rušiť  starostu (prípadne iného predsedajúceho) ani iného rečníka počas jeho prejavu,  ak   mu  bolo  udelené   slovo.  V  prípade,  že  rečník  nehovorí  k  veci,  môže mu predsedajúci  odňať  slovo  s  tým,  že na  jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať poslancom.

(16) Ak predloží starosta  obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie uznesenie, ktorého výkon pozastavil z dôvodov, že  odporuje  zákonu  alebo  je  pre  obec  zjavne nevýhodné, môže toto uznesenie obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých  poslancov  potvrdiť. Výkon takto potvrdeného uznesenia  starosta  nemôže  pozastaviť. Ak  obecné  zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

(17)   Každý  poslanec  obecného  zastupiteľstva  má  právo  prerušiť  diskutujúceho faktickou poznámkou,    ktorá   musí   vždy   korešpondovať  s  témou  diskusného  príspevku  a  nesmie presiahnuť   limit  30  sekúnd,   resp.  dĺžku  dvoch  viet.  Ak  tento  limit  faktická  poznámka presiahne,   odoberie   predsedajúci    hovoriacemu   slovo.  Počet   faktických   poznámok   je neobmedzený.

(18)  Diskusia  sa  spravidla končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení do diskusie. Návrh na ukončenie diskusie môže  podať  každý  poslanec  obecného  zastupiteľstva.  O  tomto  návrhu sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia.

(19)  Na  slávnostnom  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva  a pri  štátoprávnych  aktoch (napr. rokovanie  s  významnými  osobnosťami,   ktoré   navštívia  obec,  slávnostné   zhromaždenie občanov  pri  rôznych  historických  výročiach  v obci  a  pod.)  starosta  používa  insígnie. Pri týchto príležitostiach na slávnostných aktoch môže v zastúpení  starostu  používať  insígnie  aj poslanec poverený obecným zastupiteľstvom, obecnou radou alebo starostom obce.

§ 9 Uznesenia obecného zastupiteľstva a nariadenia obce, spôsob ich prijímania obecným zastupiteľstvom

(1)   Návrhy  uznesení   obecného   zastupiteľstva   sa   pripravujú  súčasne  s   predkladanými materiálmi.   Za  ich  včasnú   prípravu  zodpovedá   predkladateľ  materiálu  a  poslancom  sa poskytujú spolu s návrhom materiálov pred rokovaním spolu s pozvánkou na zasadnutie.

(2)  Konečný    návrh  na  uznesenie  predkladá  obecnému  zastupiteľstvu  návrhová  komisia  a je upravený podľa priebehu rokovania.

(3)   Uznesenia   sa   formulujú   stručne   s    menovitým   určením   nositeľov   úloh   z   nich vyplývajúcich  a  s  termínmi  na  ich  splnenie.  Úlohy  sa  ukladajú  spravidla  obecnej  rade, komisiám, jednotlivým poslancom, hlavnému kontrolórovi a pracovníkom obecného úradu.

(4)  Návrhy na uznesenie predkladá návrhová komisia.

(5)   Pokiaľ  povaha  uznesenia,  alebo  iné skutočnosti vyžadujú, aby zastupiteľstvo hlasovalo osobitne   o   jednotlivých   bodoch   navrhovaného  uznesenia,  poradie   určí   starosta,   resp. predsedajúci.

(6)  Ak  predložený  návrh  uznesenia  je  v  dvoch  variantoch  alebo  viacerých alternatívach, hlasuje obecné zastupiteľstvo najprv o návrhu odporúčanom návrhovou komisiou. Schválením jedného variantu alebo alternatívy sa ostatné považujú za neprijaté.

(7)   Ak obecné  zastupiteľstvo  neprijme navrhované uznesenie, alebo žiadne z navrhovaných alternatív,  predsedajúci  navrhne  ďalší  postup,  ktorý  predloží  obecnému  zastupiteľstvu na schválenie.

(8)   Hlasuje  sa  verejne  –  spravidla  zdvihnutím  ruky,  okrem  tých  prípadov,  keď   obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že o určitej záležitosti sa bude rozhodovať tajným hlasovaním.

(9)   Uznesenie  je  prijaté,  ak  zaň  hlasuje  nadpolovičná  väčšina  prítomných  poslancov, na prijatie všeobecne   záväzného   nariadenia  obce   je   potrebný  súhlas  trojpätinovej  väčšiny prítomných poslancov.

(10)   Uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje podľa zákona o obecnom zriadení starosta obce najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

(11)  Uznesenie obecného zastupiteľstva sa zverejní spôsobom v mieste obvyklým (na úradnej tabuli, v miestnom rozhlase, a pod.).

(12)   Pri    príprave    všeobecne   záväzného   nariadenia   obce    sa    postupuje    obdobným spôsobom ako pri príprave návrhov  uznesení  s  tým,  že  obecné zastupiteľstvo, resp. starosta obce a obecná rada môžu v jednotlivých prípadoch stanoviť odlišný účelný postup.

§ 10 Všeobecne záväzné nariadenie obce

(1)   Na   prijímanie všeobecne  záväzných  nariadení obce sa vzťahuje § 6 zákona o obecnom zriadení v  platnom  znení.  Nariadenie  nemôže  byť  v  rozpore  s  Ústavou  SR,   ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými  zmluvami, s  ktorými  vyslovila  súhlas  Národná  rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené zákonom stanoveným spôsobom a Štatútom obce Sliepkovce.

(2)   Vo  veciach   prenesenej  štátnej  správy  môže  obecné  zastupiteľstvo  prijať  a  vydávať nariadenia  len  na  základe  splnomocnenia  zákonom a  v jeho medziach v súlade s § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení v platnom znení.

(3)   K predloženému  návrhu  nariadenia  môžu  poslanci obecného zastupiteľstva predkladať pozmeňovacie návrhy, ktoré musia byť formulované presne, jasne a zrozumiteľne.

(4)   O schválení  nariadenia  sa  hlasuje  verejne  –  zdvihnutím ruky, pričom sa najprv hlasuje o pozmeňovacích návrhoch.

(5)   Nariadenie  je  schválené, ak  zaň  hlasuje  trojpätinová  väčšina  prítomných   poslancov obecného zastupiteľstva.

(6)  Nariadenie  sa  musí  vyhlásiť  vyvesením  na  úradnej  tabuli  v obci  najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom je ustanovený  neskorší začiatok účinnosti, nadobúda účinnosť od vyznačeného dňa. Skorší začiatok účinnosti je možný len vo výnimočných prípadoch  ustanovených  zákonom.  Vyvesenie  nariadenia  na  úradnej  tabuli  v obci je podmienkou jeho platnosti.

(7)  Nariadenie  je  každému prístupné na Obecnom úrade v  u starostu obce, prípadne povereného pracovníka.

(8)  Na prípravu nariadení sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

§ 11 Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

(1)  Starosta obce a hlavný kontrolór obce rozpracúva, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva.

(2)  Obecný  úrad  vytvára  podmienky  na realizáciu úloh stanovených uzneseniami obecného zastupiteľstva a vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce.

(3)  O plnení  uznesení a úloh z nich  vyplývajúcich sa podáva informácia na každom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

§ 12 Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva

(1)  Poslanci majú právo na zasadnutí obecného zastupiteľstva klásť otázky starostovi, členom obecnej  rady,  hlavnému  kontrolórovi a prítomným  pracovníkom  obce a obecného úradu vo veciach výkonu ich práce.

(2)  V  prípade, že obsah vznesenej interpelácie vyžaduje, aby záležitosť bola prešetrená alebo je nutné  vykonať  iné  opatrenia, alebo ak  vysvetlenie nie je postačujúce, musí sa poslancovi poskytnúť odpoveď v lehote do 30 dní po skončení rokovania obecného zastupiteľstva.

§ 13 Ostatné organizačno-technické zabezpečenie rokovaní obecného zastupiteľstva

(1)  O  rokovaní  obecného  zastupiteľstva  spíše vopred určený zapisovateľ zápisnicu v lehote do desiatich dní po skončení rokovania.

(2)  Zápisnica  musí  obsahovať  informácie o  tom,  kto  viedol  rokovanie,  počet prítomných poslancov,   dôvod    neprítomnosti   neprítomných   poslancov,  schválený   obsah   programu rokovania, informáciu o ďalších zúčastnených osobách na rokovaní a prijaté uznesenia. Každá zápisnica musí byť overená určenými overovateľmi.

(3)  Určení  overovatelia  sú  povinní  vyžiadať  si  na  obecnom  úrade  originál  zápisnice  od zapisovateľa a po prečítaní a skontrolovaní  potvrdiť  svojim  podpisom  správnosť  a  úplnosť zápisu. V  prípade  neúplnosti  alebo  nesprávnosti  zápisu  predložiť  svoje  pripomienky  na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

(4)  Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice sú všetky predkladané správy a ostatné prerokovávané materiály  zaradené  do  jednotlivých  bodov programu rokovania. Každý predkladateľ správy alebo   prerokovaného   materiálu   je    povinný   v   jednom   vyhotovení    tento    odovzdať zapisovateľovi.

(5)   Všetky materiály z rokovaní obecného zastupiteľstva sú počas celého volebného obdobia v   úschove  u  starostu  obce,  prípadne  u   povereného  pracovníka   obecného  úradu,   ktorý zabezpečí  označenie  a kompletné  odovzdanie  do  archívu  podľa  registratúrneho   poriadku obce. Poslanci a ostatné osoby určené starostom obce majú k týmto materiálom  prístup podľa zásad stanovených obecným zastupiteľstvom.

(6)  Organizačno-technické   zabezpečenie   rokovania   obecného  zastupiteľstva zabezpečujú starostom   obce   poverení   pracovníci  obecného  úradu,  ktorí  vedú  aj  evidenciu  uznesení obecného  zastupiteľstva  obce  a dokumentujú ich zmeny, doplnky alebo zrušenie.

§ 14 Spoločné, záverečné a zrušovacie ustanovenia

(1)  Rokovací  poriadok, jeho zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

(2)  Poslanci   obecného   zastupiteľstva  sú  povinní  riadiť  sa   týmto  rokovacím  poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.

(3)   Tento  rokovací   poriadok  bol  schválený  Obecným   zastupiteľstvom  v  Sliepkovciach   dňa 24.11.2010  a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011.