English
Zmenšiť textZväčšiť text

Rada školy

RADA ŠKOLY v šk. roku 2013/2014

Rada školy bola ustanovená podľa § 25 zákona SNR č.596/2003 Z.Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291 Z.z. o školskej samospráve. Rada školy sa okrem iného vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, uskutočňuje a riadi výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na jeho odvolanie s odôvodnením.

ČLENOVIA RADY ŠKOLY

Zástupca pedagogických zamestnancov: Anna DOBEKOVÁ
Zástupca nepedagogických zamestnancov: Ľuboslava SINČÁKOVÁ
Zástupcovia rodičov: Marcela HAVRILOVÁ, Ľudmila PREVERČÍKOVÁ
Zástupca Obecného zastupiteľstva: Ivan ADAM