English
Zmenšiť textZväčšiť text

Laborecká niva

Obec Sliepkovce je súčasťou mikroregiónu Laborecká nivaktorý je situovaný v strednej a severnej časti ýchodoslovenskej nížiny, kde sa v minulosti ich obyvatelia živili predovšetkým poľnohospodárstvom. Patrí sem aj ďalších jedenásť obcí okresu Michalovce – Budkovce, Dúbravka, Hatalov, Krásnovce, Lastomír, Malé Raškovce, Slavkovce, Šamudovce, Vrbnica, Zempínske Kopčany a Žbince. V súčasnosti žije na území mikroregiónu vyše 7 400 obyvateľov. V rámci dnešného administratívno-správneho členenia Slovenskej republiky je oblasť súčasťou Košického samosprávneho kraja.

Archeologické nálezy pochádzajúce z daného priestoru svedčia o intenzívnom osídlení tohto teritória už v pravekých dobách. Na území mikroregiónu sa nachádzajú dve archeologické lokality slovenského významu (Zemplínske Kopčany a Žbince) a niekoľko významných historických (od stredoveku po 19. storočie) stavieb zapísaných v Ústrednom zozname Pamiatkového fondu Slovenskej republiky. V minulosti mali charakter mestečka Budkovce, ktoré svoj strediskový ráz nestratili do dnešných dní. Územie tohto mikroregiónu je príťažlivé aj pre poľovníkov a pre turistov v rámci nenáročnej turistiky. Zvláštnosťou je Národná prírodná rezervácia Kopčianske slanisko či prírodné rezervácie Slavkovské slanisko a Raškovský luh so zastúpením zriedkavých druhov rastlín.

Vytvorenie mikroregiónu Laborecká niva podmienila transformácia verejnej správy po roku 1990, kedy vznikla odborová organizácia pracovníkov samosprávy pod názvom SLOVES. Súčasťou tejto organizácie sa stali aj obce v okolí Budkoviec, ktoré si za svoje sídlo zvolili práve túto obec. Prirodzeným vývojom kedy štát preniesol na mestá a obce ďalšie kompetencie, rástol aj význam spájania sa obcí za účelom koordinácie spoločných postupov pri spracovaní projektov, rozvojových programov podporujúcich vytváranie lepších životných podmienok pre jeho obyvateľov, ale i na spoločné riešenie niektorých problémov, hlavne v oblasti odpadového hospodárstva.

Kompletná brožúra Laboreckej nivy:

http://www.budkovce.sk/resources/File/mr_laborecka_niva_brozura_screen_3.pdf