SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zápis detí do MŠ

 29.04.2024

 

 

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta je predprimárne vzdelávanie povinné.

Žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa budú prijímať u riaditeľky MŠ v termíne od 2. mája do 31. mája. Na zápis prichádza rodič spolu s dieťaťom.

Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní; v prípade, že týmto dieťaťom bude dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2024 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2024 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní postupuje nasledovne:

1. dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2024

2. dieťa ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe: informovaného súhlasu zákonného zástupcu o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (podpísané oboma rodičmi), písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

3. deti,ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie t.j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31. Augusta príslušného kalendárneho roka vrátane

4. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu (od 3 rokov),

5. deti vo veku od 3 rokov,

6. výnimočne deti mladšie ako 3 roky, ak bude voľná kapacita a dieťa ma zvládnuté hygienické a sebaobslužné návyky.

Pred nástupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické a sebaobslužné návyky (dieťa musí byť odplienkované, vedieť používať toaletu a toaletný papier, umyť si ruky, samostatne jesť lyžicou, piť zo šálky,fľašu s cumlíkom v MŠ, obliekať sa s pomocou).

 


Zoznam aktualít: