English
Zmenšiť textZväčšiť text

O škole

História

V Sliepkovciach bola Materská škola, vtedy ešte ako detský útulok, založená v roku 1963. Detský útulok bol zriadený v byte Zuzany Raškovskej. Bola to stará budova, nedostatočne vyhovujúca po priestorovej i hygienickej stránke, kvôli čomu bola aj zrušená.

Prvou učiteľkou, ktorá pôsobila na MŠ bola Emília Macíková z Choňkoviec – pôsobila v Sliepkovciach asi jeden rok. Po nej nastúpili mladé učiteľky Jozefína Budajová a Anna Dohančíková. Bývali u Zuzany Raškovskej, ktorá im poskytovala aj stravu. Tieto učiteľky pôsobili v Sliepkovciach až do zrušenia detského útulku okresným hygienikom v roku 1966.

Je potrebné zdôrazniť, že najväčšiu zásluhu pri zriaďovaní detského útulku mali predseda JRD Ján Sinčák, predseda MNV Ján Tkáč a tiež nemalú zásluhu mala spomínaná Zuzana Raškovská, ktorá bola v tomto čase predsedníčkou SSŽ pri DO v Sliepkovciach. Doklad o uzavretí zmluvy medzi Miestnym národným výborom v Sliepkovciach a Zuzanou Raškovskou môžete vidieť na obrázku vľavo.

1. októbra 1973 za prítomnosti súdružky okresnej inšpektorky Anny Berovej, tajomníka MNV Jána Sinčáka, riaditeľky MŠ Terézie Boržíkovej a učiteľky MŠ Márie Adamovej, bola slávnostne otvorená nová jednotriedna MŠ v Sliepkovciach. Zapísaných bolo 27 detí. Materská škola bola založená po vyprázdnení školského bytu a v spoločnej budove so ZDŠ. Z hygienickej stránky vyhovovala, no po priestorovej žiaľ nie. Jedna miestnosť slúžila ako trieda, herňa, jedáleň i spálňa.

8. marca 1974 bol prvý sviatok, kedy deti z MŠ verejne vystúpili v Kultúrnom dome. Učiteľky Helena Greifová a Marta Mareková, pripravili s deťmi bohatý kultúrny program. Obecenstvo im za výstup zatlieskalo a na záver deti odovzdali mamičkám pekné srdiečka.

V školskom roku 1978/1979 sa začala údržba na MŠ v dôsledku rozšírenia priestorov ZDŠ, ktorá mala päť tried, od septembra 1978 zrušila 1. ročník. Tým sa uvoľnila jedna trieda. Po dohode s odborom školstva sa v októbri pristavila chodba, ktorá spájala MŠ so ZDŠ. Práce pokračovali potom od apríla 1979 až do konca augusta.

ms4

Každoročne sa s deťmi pripravovali oslavy 1. a 9. mája. V predvečer 1. mája sme sa s deťmi zúčastnili lampiónového sprievodu. V deň 1. mája sa každý so svojim rodičom zúčastnil osláv v okresnom meste. V predvečer 9. mája deti vystúpili v rozhlase s reláciou „Prišla k nám sloboda“. Taktiež nacvičovali deti, pod vedením učiteliek, pre svojich rodičov besiedky pri príležitostiach akými boli Deň matiek či Vianoce. Na Medzinárodný deň detí sa organizovali výlety do okresného mesta, na Sninské rybníky, do Hvezdárne či iných lokalít v okolí.

ms5

1. septembra 1979 začala MŠ prevádzku v nových priestoroch. Pre deti to bola nová herňa, spálňa z bývalej triedy a chodba, ktorá slúžila ako šatňa. K 1. septembru 1979 bolo zapísaných 30 detí.

V školskom roku 1980/1981 sa zaviedla nová koncepcia predškolskej výchovy, ktorá vychádza zo spoločenských nárokov, analyzovaných v zjazdových materiáloch. Týkalo sa to najmä prehĺbenia ideovo-výchovného pôsobenia predškolských zariadení, zvýšenia účinnosti pedagogického procesu vzhľadom na rozširovanie počtu detí pripravených na vstup do školy. Skvalitňoval sa výchovno-vyučovací proces, kde sa do popredia dávali zložky sledované Ministerstvom školstva – jazyková výchova, mravná výchova a pracovná výchova.

Súčasnosť

Materská škola výchovu a vzdelávanie realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Túlavé kuriatko“. Sme zaradení do projektu „Bezpečná škôlka“. V súčasnosti je v MŠ zaradených 17 detí od 3 do 6 rokov. V poslednom období sa realizovali úpravy interiéru, rekonštrukcia WC, umývarky, strop v triede, vymenili sa okná a vchodové dvere z prostriedkov obce ale aj projektov, o ktoré sa zaslúžil súčasný starosta obce p. Kamil Minda.

Vo výchovno-vyučovacom procese podporujeme individualitu a jedinečnosť každého dieťaťa, rešpektujeme jeho potreby. Dôležitý pre nás je vzťah dieťa – učiteľ – rodič. V spolupráci s rodinou a zriaďovateľom realizujeme kultúrno-spoločenské podujatia, stretnutia s rodičmi čo prispieva k zviditeľnovaniu našej MŠ v obci. V rámci spoločného OcÚ Vinné sa zúčastňujeme aktivít ako „Športový deň detí“, „Sláviček“ a pod.