English
Zmenšiť textZväčšiť text

Zásady odmeňovania poslancov OZ

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Sliepkovce

Obecné zastupiteľstvo miestnej samosprávy obce Sliepkovce v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Sliepkovce  (ďalej len „Zásady“):

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Zásady upravujú odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu obce Sliepkovce.

Článok II.

Odmeňovanie zástupcu starostu

Zástupcovi starostu obce Sliepkovce patrí za výkon funkcie odmena vo výške 50,- € mesačne.

Článok III.

Odmeňovanie poslancov

1) Poslancovi obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Sliepkovce patrí odmena za každé riadne a mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo výške 16,60 € .  Pri neúčasti na zasadnutí odmena nebude vyplatená.

2) Podkladom pre vyplatenie odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Sliepkovce a zápisnica.

Článok IV.

Mimoriadne odmeny

1) Za mimoriadnu angažovanosť poslanca okrem základných povinností, za aktívnu pomoc pri získavaní grantov a iných finančných prostriedkov z cudzích zdrojov do rozpočtu obce môže obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce schváliť poslancovi mimoriadnu odmenu vo výške o ktorej rozhodne priamo pri prerokovaní návrhu.

2) Mimoriadnu odmenu poslancovi možno udeliť na návrh starostu pri príležitosti skončenia dlhoročnej poslaneckej činnosti. Za dlhoročnú poslaneckú činnosť sa považuje súvislé pôsobenie vo funkcii poslanca najmenej tri funkčné obdobia.

Článok V.

Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia

1)   Zásady boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.1/2010 dňa 27.12.2010 a nadobúdajú  účinnosť dňom 1.1.2011.

2)   Akékoľvek zmeny a doplnky v ustanoveniach tohto predpisu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo miestnej samosprávy obce Sliepkovce.

V Sliepkovciach, dňa 1.1.2011.

Kamil Minda
starosta obce